وبسایت خبری سلام کاشان
خرید لوازم بهداشتی ساختمان

فروش دخانیات در دکه های مطبوعاتی قانونی شد

فروش دخانیات در دکه های مطبوعاتی قانونی شد

رئیــس دبیرخانــه ســتاد کشــوری کنتــرل دخانیــات وزارت بهداشــت بــا تاکیــد بر لزوم افزایش مالیات بر دخانیات در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ،گفــت کــه درخواســت مــا از دولــت ایــن اســت کــه در لایحه بودجــه ۱۴۰۲ بحث کارشناســی شــده افزایــش مالیــات دخانیات دیده شــود چون در ســنوات قبلی این اتفاق نمی افتــاد و مذاکــرات و مناقشــات بــه هدف مشخص نمی رسید. مهنــدس بهــزاد ولــیزاده با اشاره به تشکیل کارگروه عالی رتبه منطقــه مدیترانــه شــرقی ســازمان جهانــی بهداشــت کــه بــا عضویــت وزرای بهداشــت شــش کشــور ایــران، عمــان، تونــس، قطــر، پاکســتان، اردن، گفت: این کارگروه تشــکیل شــد تــا بــرای موضوعــات کلیــدی منطقــه در زمینه کنترل دخانیات بررسی و تصمیم گیری شــود. دومین اجلاس وزرای بهداشت منطقه در مهر ســال جاری در حاشــیه نشست کمیته منطقــه ای مدیترانــه شــرقی ســازمان جهانــی بهداشــت بــا موضــوع مالیــات بــر دخانیــات برگزار شد

ایران در وضعیت قرمز وضع مالیات بر دخانیات 

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه افزایــش مالیــات بــر دخانیــات یکــی از مهمتریــن راهکارهــای کاهــش مصــرف ایــن کالای آسیب رســان از ســوی ســازمان جهانی بهداشــت اعلام شده، تصریــح کــرد: موضــوع نشســت دوم وزرای بهداشــت بــه ایــن مهــم اختصاص داده شــد. در ایــن جلســه بــر اســاس گزارشهــای ارائــه شــده از وضع مالیات بر دخانیات کشــورهای منطقــه و جهــان، متاســفانه مشــخص شــد جمهــوری اســلامی ایــران از نظــر اخــذ مالیات دخانیات همچنان در وضعیت قرمز و ضعیف به سر میبرد. 

قانونی که اهدافش محقق نشد 

وی افــزود: طبــق قانون مالیات بر ارزش افــزوده کــه دی مــاه ســال قبــل اجرایی شــد، قــرار بــود تجمیــع مالیاتهایــی کــه پیــش از ایــن بــر دخانیــات وضع شــده بود بــه گونه ای انجــام شــود کــه نرخهــا از مجمــوع نرخهــای مصــوب در قوانیــن قبــل کمتــر نباشــد، ولــی متاســفانه ضمن کاهش نرخهای پیشــنهادی و کاهــش درصــد افزایــش ســالیانه از ۱۰ بــه ۵ واحــد درصــد در زمــان تصویــب قانــون، قانــون ارزش افــزوده به گونه ای اجرا شــد که هــدف قانونگــذار بــرای اخذ مالیــات از خرده فروشــی محصــولات دخانــی محقــق نشــد؛ یعنــی نرخهــای مصــوب ( از جملــه ۲۵ درصد برای تولید داخل با نشان ایرانی و ۴۰ درصد برای نشان بین المللی) بر مبنای قیمت خرده فروشی اجرایی نشد و اعمال مالیات بر مبنای قیمت درب کارخانه اخذ شد. وی یکــی از دلایــل اجرایی نشــدن قانون مالیــات بــر ارزش افــزوده بــر مبنــای قیمــت خرده فروشــی کالای دخانی را عدم شفافیت زنجیــره توزیــع تــا حلقــه آخــر و عــدم اجــرای قانــون پایانه هــای فروشــگاهی بــرای صنــوف فعــال در حــوزه فــروش دخانیــات اعـلـام کــرد و گفــت: برخــی صنــوف و واحدهــا درحالــی اقــدام بــه فروش اقلام دخانــی میکردند که در ســامانه مجــاز فــروش قیــد نشــده بودنــد کــه یکــی از مهمتریــن ایــن واحدهــا دکه هــای مطبوعاتی بود. 

اجرای کد رهگیری ضامن رفع معضل قاچاق دخانیات 

وی افــزود: کد رهگیــری از مبدا کارخانه و بلافاصله پــس از تولیــد، بــر کالای دخانــی درج میشــود و تــا نقطــه مصــرف نهایــی، کــد قابــل رهگیــری اســت و میتوان رصــد کرد آیا کالای دخانی تولید شده مسیر رسمی عرضه را طــی کــرده اســت یــا خیــر. اگر در مســیر از قبــل تعییــن شــده کوچکتریــن خطایــی رخ دهــد بایــد بــه صــورت آنلاین سیســتم خطــا دهــد و مراجــع نظارتــی ورود کننــد. اگــر کــد رهگیــری بــه عنوان ابــزار کلیدی بــرای کنترل تخلفــات مربوط به قاچــاق محصولات دخانی به درســتی اجرا شــود، معضل قاچاق برطرف خواهــد شــد و بــا واحــد صنفــی متخلــف نیــز برخورد میشــود؛ از جمله لغو پروانه فروش. اگــر نقطــه نهایــی فــروش جزئــی از واحدهای غیرمجــاز عرضــه محصول دخانی باشــد عمال کد رهگیری قابلیت خود را از دست میدهد. او بــا تاکیــد بــر اینکــه مقابلــه بــا کالای قاچــاق دخانــی در کنــار افزایــش مالیــات بــر دخانیــات بایــد در یــک راســتا انجــام شــوند، تصریــح کــرد: بــر ایــن اســاس در جلســات مشــترک بــا وزارت صمــت و ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کالا و ارز، فراجــا، اتــاق اصنــاف و ســایر حوزه های مرتبط تصمیم گرفته شــد که دکه های مطبوعاتی به مدت یک ســال مهلت داشــته باشــند تــا بتواننــد بــه صــورت رســمی فعالیت خود را انجام دهند مشروط بر اینکه تعهــد دهند کــه ضوابط دســتورالعمل تعیین عاملان مجــاز فــروش محصــول دخانــی را به طــور کامــل اجــرا کننــد. دســتورالعملی که در آن نــه فقــط بحــث ممنوعیــت فــروش قاچاق محصولات دخانی، بلکه ســایر ضوابط شامل ممنوعیــت فــروش زیــر ۱۸ ســال، ممنوعیــت فــروش نخــی، ممنوعیــت تبلیغــات، رعایــت فاصلــه مجــاز دکــه فــروش بــا مرکز آموزشــی و... باید اجرایی شود. ولــیزاده تاکیــد کــرد: در صورتــی کــه دکه هــای مطبوعاتــی در طــول یــک ســال (تــا خرداد ۱۴۰۲ ) بتوانند این قانون را به درستی رعایــت کننــد و نهادهــای نظارتــی هــم بر این موضــوع صحــه بگذارنــد، آن وقــت پروانــه فــروش دخانیــات این دکه ها صادر میشــود. در غیــر این صــورت اجازه فــروش محصولات دخانی نخواهند داشت

تاکید بر استفاده از پایانه های فروشگاهی مخصوص دخانیات 

او بــا اشــاره بــه تعریــف فعالیت شــفاف زنجیره توزیع محصول دخانی، بیان کرد: طی جلســه ای کــه بــا اتــاق اصنــاف داشــتیم مقرر شد که قانون پایانه های فروشگاهی در مورد فروشــندگان محصولات دخانی هم به شــکل کامل اجرا شود. یعنی صنوف فعال در حوزه فروش و عرضه دخانیات باید از دستگاه های فــروش مخصــوص بــرای دخانیــات اســتفاده کننــد؛ دقیقــا ماننــد ۹۰ هــزار نانوایــی کــه دســتگاه پُز مخصوص فــروش نان دارند. این کار برای این اســت که مطمئن شــویم مالیات وضع شده بر پاکت سیگار و تنباکو به صورت قیمــت خــرده فروشــی از حلقــه آخــر زنجیــره مصــرف گرفتــه میشــود. ایــن راهــکار خوبــی اســت کــه ما از منظر اجــرای قانون مالیات بر ارزش افــزوده اطمینــان حاصــل کنیم هرچند که بازهم یک خلا وجود خواهد داشت

کاستی قانون ارزش افزوده چگونه جبران میشود

وی دربــاره ایــن خلا قانونــی توضیــح داد: قیمتــی کــه روی بســته محصــول دخانی درج شــده اســت بــا قیمتــی کــه کالا در بــازار فروختــه میشــود فاصلــه و شــکاف دارد کــه عوارضــی از آن بــه دولت پرداخت نمیشــود. ایــن درحالــی اســت که شــکاف قیمتــی بعضا تــا دو برابــر وجــود دارد کــه ســبب میشــود قیمتهــا بازدارندگــی خود را نداشــته باشــد؛ بــه همیــن دلیــل باید با حفــظ فاصله معقول بین برندهای تولید داخل، که بتواند این خلا و کاســتی قانــون ارزش افــزوده را پــر کند، در قوانیــن بودجه ســنواتی مالیات ویــژه ای برای بحث دخانیات وضع کنیم. رئیــس دبیرخانــه ســتاد کشــوری کنترل دخانیــات وزارت بهداشــت، تاکیــد کــرد: مبلغ درآمدی قانون ارزش افزوده در ردیف بودجه ۱۴۰۱ حــدود ۲۳۰۰ میلیــارد تومــان اســت کــه این مبلغ در مقابل آن ۴۷۷۵ میلیارد تومانی کــه ســال قبــل در قانــون بودجــه ۱۴۰۰ دیــده شــده بــود حــدود ۶۱ درصــد کاهــش داشــت. انتظــار مــا ایــن بــود کــه بــرای جبران کاســتی ارزش درآمــدی کــه در نهایــت روی قیمــت محصول دخانی تاثیر داشت اتفاق مثبتی در قانون بودجه ۱۴۰۱ رخ داده و کف قیمتی بالا رود، امــا متاســفانه ایــن مهــم محقــق نشــد و قانــون ارزش افــزوده کارایی خــود را به لحاظ کاهــش مصــرف دخانیات در سال جاری از دست داد.

ایسنا/ روزنامه عصر اقتصاد

برگشت به بالا