وبسایت خبری سلام کاشان
خرید لوازم بهداشتی ساختمان

گام بلند فولاد مبارکه در زیست بوم نوآوری کشور

گام بلند فولاد مبارکه در زیست بوم نوآوری کشور

معــاون تکنولــوژی فولاد مبارکــه در اولیــن کنفرانــس بین المللــی توســعه کســب وکار و تحــول دیجیتال  (ICBD )با بیان این که فولاد مبارکــه در اکوسیســتم نــوآوری اســتان و کشور گام بلندی برداشته است، گفت: این شرکت در برنامه توسعه زیست بوم نوآوری، ســه ســطح همکاری در فضای دانشــگاهی و فضاهــای مراکــز نــوآوری شــهری و صنعــت را دنبــال کــرده و مشــارکت های ویــژه ای بــا دانشــگاهها و مراکــز دانش بنیــان سراســر کشور داشته است

محمــد ناظمــی هرنــدی بــا بیــان این کــه فولاد مبارکــه تحــول دیجیتــال را صرفــاً در حــوزه فرایندهــای فنــاوری اطلاعات و ارتباطــات یــا اتوماســیون ســازمانی دنبــال نمیکنــد بلکه به همــه لایه های  این مفهــوم توجه کرده اســت، بیان داشــت: لایه هایی همچون زیرساختها، رهبری ســازمان، رهبــری قابلیتها، فرایندها، ســاختارها، مدلهای درآمدی و فرهنگ حاکم بر ســازمان برای کارکرد افراد ازجمله لایه های مختلف تحول دیجیتال در فولاد مبارکه است.

برگشت به بالا