وبسایت خبری سلام کاشان
خرید لوازم بهداشتی ساختمان

آینده سایپا بسیار امیدوارکننده و روشن است

آینده سایپا بسیار امیدوارکننده و روشن است

رئیــس هیــأت مدیــره گــروه خودروســازی سایپا با بیان اینکه بر اساس سیاستهای ابلاغی گــروه خودروســازی ســایپا، شركتهای زیرمجموعه در فروش قطعات خودرو بســیار فعال شــده اند، خاطرنشان کــرد کــه آینده روشــنی در بخــش قطعات و همكاری های مشــترك بین مجموعه های دانش بنیان و شركتهای گروه سایپا رقم خواهد خورد. 

علیمــردان عظیمــی بــا بیــان مطلــب فــوق افــزود: بــر اســاس سیاســت های وزارت صمــت و رویکرد هیأت مدیره سایپا، طراحی و تولید خــودروی اقتصــادی در حال انجام اســت و خودروهایی كه با زیان تولید می شــدند از خط تولید خارج شده است. 

او گفت: با ورود خودروهای جدید كه از نظــر كیفیــت و قیمــت مناســب هســتند و ادامــه ایــن رونــد در بخــش محصولات و قطعــات جدیــد، ســایپا بــه یكــی از خودروســازان موفــق در ایــن زمینــه تبدیل خواهد شــد و آینده بسیار امیدواركننده و روشنی خواهد داشت

عظیمــی بــا بیــان اینکــه طــرح اصالت قطعــه در ســایپا آغــاز شــده و در دســتور کار همــه شــرکتها قــرار گرفتــه، گفــت: اجــرای طــرح اصالت قطعه از ورود قطعات غیراستاندارد و نامطلوب به بازار جلوگیری می كند و تاثیر مناســبی در ارتقای کیفیت و اطمینان خاطر مشــتریان خواهد داشت.

البتــه بایــد در ایــن خصوص اطلاع رســانی مناســبی صــورت گیــرد و آمــوزش لازم در تمام نمایندگی ها انجام شود. او افــزود: اطلاع رســانی همگانــی و آموزش شــبکه نمایندگی ها و عاملیت های فــروش گــروه ســایپا باعــث مــی شــود تــا مشــتریانی كه خودرو را خریداری میكنند اطلاعات كافی در خصوص اصالت قطعاتخودرو و اقدامات انجام شده در این حوزه داشته باشند و هنگامی كه نیاز به قطعه ای در خودرو باشد، از قطعه استاندارد استفاده مــی كننــد؛ چراكــه در غیــر ایــن صــورت و اســتفاده از قطعات تقلبی منجر به خســارت و ایجاد حادثه برای آنان خواهد شد.

بــه گــزارش ســایپانیوز/عصر اقتصاد

برگشت به بالا