وبسایت خبری سلام کاشان
خرید لوازم بهداشتی ساختمان

تسهیل برقراری حق عائله مندی برای بانوان سرپرست خانوار

تسهیل برقراری حق عائله مندی برای بانوان سرپرست خانوار

سرپرســت اداره کل مســتمری های ســازمان تأمین اجتماعی از تســهیل برقراری حق عائله مندی برای زنان مستمری بگیر سرپرست خانوار خبر داد.

مجتبــی طهماســبی آشــتیانی، سرپرســت اداره کل مستمری های سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: پیش از ایــن گروهــی از زنان سرپرســت خانوار بــرای دریافت حــق عائله منــدی بایــد احــکام قضایــی مبنــی بــر کفالت فرزنــد یــا فرزندانشــان را بــه شــعب تأمیــن اجتماعــی ارائــه میدادنــد کــه با توجه به مقــررات قضایی در مورد کفالــت فرزنــدان و این که شــرعاً کفالت فرزندان با پدر و در صــورت فــوت پــدر بــا پدربــزرگ پدری اســت، بعضاً ایــن گــروه از زنــان مســتمری بگیر به رغــم اینکــه متکفل هزینه هــای فرزندانشــان بودنــد، بــرای دریافــت حــق عائله مندی با مشکالتی مواجه میشدند

 وی افــزود: بــا بخشــنامه جدیــدی کــه از ســوی مدیرعامــل ســازمان تأمین اجتماعــی در مــورد فراینــد بررســی و اثبــات کفالــت فرزنــدان از ســوی زنــان صــادر شده، در کنار احکام قضایی راهکارهای دیگری نیز برای تأیید سرپرستی این افراد پیش بینی شده است

 طهماســبی گفــت: در صورت عــدم امــکان ارائــه حکــم مراجــع قضایــی یــا گواهــی اداره سرپرســتی دادگســتری مبنــی بــر تحــت تکفــل بــودن فرزنــدان از ســوی مســتمری بگیر زن؛ احــراز تکفــل و برقراری حــق عائله منــدی بــا ارائــه گواهــی مقامــات محلــی، گــزارش بــازرس تأمین اجتماعــی و اخذ تعهد رســمی مبنــی بــر تحت تکفل بودن فرزنــدان نیز امکانپذیر خواهد بود.

وی بــا بیــان اینکــه بانــوان سرپرســت خانــوار مســتمری بگیر تأمین اجتماعی اعم از بانوان بازنشسته مطلقــه و بانوانــی کــه همسرشــان فــوت کــرده اســت، مشمول دریافت حق عائله مندی هستند، گفت: درحال حاضــر مبلــغ ریالــی حــق عائلهمنــدی مبلــغ ۴۰۷۳۸۹۵ ریال (۴۰۷ هزار و ۳۸۹ تومان) است.

روزنامه عصر اقتصاد

برگشت به بالا