تشدید پایش شبانه روزی واحدھای صنعتی- خدماتی کاشان در طول دو ماه گذشته

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست کاشان 
ھمزمان با فرا رسیدن روز ھوای پاک و جهت اجرایی شدن برنامه ھای این روز و  با توجه  به  
استمرار شدید آلودگی ھوا در کاشان پایش شبانه روزی واحدھای صنعتی- خدماتی کاشان تشدید گردید  
 و تعداد 340 مورد پایش بصورت شبانه روزی در طول دو ماه گذشته توسط کارشناسان در  
اکیپ ھای مختلف انجام و کلیه واحدھای صنعتی- خدماتی شهرستان در محورھای مختلف مورد پایش  
قرار گرفت که  طبق پایش ھای صورت گرفته واحدھایی که خروجی مغایر استانداردھای زیست  
محیطی داشتند شناسایی گردیدند که  ضمن ارسال پروند 4 واحد آلاینده بهز دستگاه قضایی، 11 واحد  
نیز اخطاریه  زیست محیطی جهت اقدامات اصلاحی و نصب سیستمهای رفع آلایندگی دریافت کردند  
که  در صورت عدم اقدام موثر درلیست صنایع آلاینده شهرستان قرار میگیرند 
شایان ذکر است شهرستان کاشان به  عنوان بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرستان استان بعد از مرکز  
استان دارای بیشترین جمعیت صنعت و تعداد انواع خودرو در مسیر کریدور اصلی حمل و نقل  
کشور قرار دارد و اولین شهر بعد از مرکز استان است که در سال 94 حفاظت محیط زیست  
استان نسبت به تدوین برنامه جامع کاھش آلودگی ھوا اقدام نموده است 
ھمچنین با توجه به صنعتی بودن شهرستان و جلوگیری از ھر آلودگی زیست محیطی ھرگونه فعالیت  
تولیدی خدماتی باید خروجی در حد استاندارد به محیط اطراف داشته باشد. که متمردین از استاندارد در لیست صنایع آلاینده قرار می گیرند

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید