تقدیر از خانواده رضا ورزنده

 
با تلاش فرھنگ سرای مھر کاشان رقم می خورد: 
تقدیر از خانواده رضا ورزنده ھمزمان با سالمرگ استاد مسلم سنتور ایران 
رئیس سازمان فرھنگی، اجتماعی و ورزشی شھرداری کاشان گفت: ھمزمان با چھل و چھارمین سالمرگ رضا  
ورزنده، استاد بی بدیل و صاحب سبک سنتور، از خانواده این ھنرمند فقید کاشانی روز پنج شنبھ ٢ بھمن ماه در 
فرھنگ سرای مھر این سازمان تبجیل می شود. 
بھ گزارش روابط عمومی سازمان فرھنگی، اجتماعی و ورزشی شھرداری کاشان، محمدحسین واحدیان با بیان اینکھ  
یکی از وظایف حوزه فرھنگی و ھنری سازمان فرھنگی، اجتماعی و ورزشی شھرداری کاشان توجھ و معرفی  
مشاھیر و سرمایھ ھای نمادین شھر است، بھ تشریح این برنامھ پرداخت و افزود: مراسم بزرگداشت ھنرمند فقید استاد  
غلام رضا مرشد ورزنده معروف بھ رضا ورزنده از فعالان عرصھ موسیقی با تلاش فرھنگ سرای مھر این سازمان  
با دعوت از خانواده وی با رعایت پروتکل ھای بھداشتی اجرا می شود. 
وی با تاکید بر اینکھ تقدیر ازھنرمندان سبب افزایش گرایش جوانان بھ ھنر می شود، اظھار کرد: بدون شک برگزاری  
این چنین برنامھ ھایی تاثیرات مثبت و جاذبھ ھایی برای بسیاری از جوانانی کھ در رشتھ ھای ھنری و غیر ھنری  
فعالیت دارند بھ ھمراه خواھد داشت. 
رئیس سازمان بیان کرد: این آیین با سخنرانی سعید ابریشمی راد شھردار کاشان، اجرای موسیقی سنتی (گروه  
موسیقی اساتید کاشانی)، معرفی استاد ورزنده از زبان کاوه بانج شفیعی و نوازندگی سنتور بھ سبک استاد رضا  
ورزنده ھمراه خواھد بود. 
واحدیان یادآور شد: ھمچنین در این برنامھ علاوه بر پخش کلیپ معرفی استاد رضا ورزنده، حسین کیانی از دوستان  
خانوادگی استاد ورزنده و سید علی مسعودیعلوی از ھنرمندان نوجوان کاشانی بھ اجرای سنتور می پردازند. 
وی با اشاره بھ اینکھ تلاش ما این است در کنار آشنایی علاقھ مندان با سازھای موسیقی سنتی ایران، سایر مولفھ ھا  
و شاخصھ ھای فرھنگی، بحث ھنر را کھ زبان مشترک ھمھ ھست را تقویت کنیم، گفت: ھمزمان با اجرای این  
برنامھ مھدی رعیتی از اساتید بھ نام کاشانی بھ منظور پاسداشت مقام ھنری استاد ورزنده بھ ترسیم پرتره این ھنرمند  
فقید می پردازد و ھمچنین در جریان برپایی این مراسم ضمن اھدای ھدیھ بھ خانواده ورزنده، از تعدادی اساتید و  
ھنرمندان رشتھ موسیقی تقدیر می شود. 
غلامرضا مرشد ورزنده معروف بھ 'رضا ورزنده' بھ سال 1305 در كاشان متولد شد و نواختن سنتور را بھ صورت  
سینھ بھ سینھ نزد پدرش كھ مرشد زورخانھ ھای ھمان شھر بود آموخت وی در بھمن 1355 در حین نوازندگی بر اثر  
ایست قلبی دار فانی را وداع و در قطعھ 8 ردیف 47 بھشت زھرا بھ خاک سپرده شده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید