رقابت کودکان و نوجوانان کاشانی در شاهنامه خوانی

 

در راستای حفظ زبان مادری انجام می شود رقابت کودکان و نوجوانان کاشانی در شاھنامھ خوانی رئیس سازمان فرھنگی، اجتماعی و ورزشی شھرداری کاشان از آغاز مسابقھ شاھنامھ خوانی در کاشان با تلاش فرھنگ سراھای معراج، بانو و فرھنگ سرای مھر این سازمان خبر داد. بھ گزارش روابط عمومی سازمان فرھنگی، اجتماعی و ورزشی شھرداری کاشان، محمدحسین واحدیان با توجھ بھ شاھنامھ حکیم ابوالقاسم فردوسی بھ عنوان سند ھویت ملی، پیرامون این مسابقھ گفت: در راستای توجھ بھ منویات مقام معظم رھبری در خصوص توجھ بھ زبان معیار، مسابقھ شاھنامھ خوانی در قالب تھیھ فیلم کوتاه 3 دقیقھ ای اجرا می شود. وی با اشاره بھ برگزاری این رقابت ویژه کودکان و نوجوانان در خصوص ضوابط و شرایط این رویداد افزود: کودکان و نوجوانان علاقھ مند تا 29 بھمن ماه فرصت دارند، تصاویر با کیفیت شاھنامھ خوانی خود را در قالب فیلم بھ ثبت رسانده و در پیام رسان واتساپ بھ شماره تلفن 09137509954 ارسال کنند. رئیس سازمان با تاکید بر گسترش فرھنگ شاھنامھ خوانی، آشنایی با قصھ ھای جذاب شاھنامھ، توجھ کودکان و نوجوانان با میراث تاریخی و ملی و ھمچنین آشنایی با بزرگان زبان و ادب فارسی را از جملھ اھداف اجرای این مسابقھ برشمرد و تصریح کرد: این رقابت ضمن توجھ نسل کودک و نوجوان بھ فرھنگ ایرانی، آن ھا را با راه و رسم مروت و پھلوانی قھرمانان شاھنامھ فردوسی مانوس می کند. واحدیان با تاکید براینکھ شرکت کنندگان ملزم بھ رعایت حجاب اسلامی در زمان ضبط فیلم ھستند، خاطر نشان کرد: بعد از داوری آثاردریافتی، بھ نفرات برتر این رقابت جوایزی اھدا خواھد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید