دوره اموزش ايمني و ارزيابي ريسك ويژه مسولين ايمني واحدهاي اقتصادي شهرستان و مهندسين ناظر ساختماني

مهندس حسن رمضاني معاون مدير كل و ريس اداره تعاون كار رفاه اجتماعي شهرستان كاشان اظهار داشت
در راستاي ارتقا دانش و بينش مخاطبين در حوزه قانون كار  و ايمني ، دوره اموزش ايمني و ارزيابي ريسك ويژه مسولين ايمني واحدهاي اقتصادي شهرستان و مهندسين ناظر ساختماني از تاريخ  ١٧  اذر ماه   لغايت ٢٥ اذر ب مدت ٥٦ ساعت طي مدت ٨روز در اداره تعاون كاربرگزار گرديد
در اين دوره اموزشي ك بالغ بر ٤٥نفر از مسولين ايمني صنايع و ٢٥نفر از ناظرين عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان كاشان حضور داشتند.اساتيد مدرس از مركز تحقيقات اداره كل استان و مدرسين برجسته ايمني شهرستان به ايراد مطالب فني در اين خصوص پرداختند .اين اساتيد ك داراي مجوز از مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار مباحث اصول و مباني و قوانين و مقررات مرتبط با ايمني ،تجزيه و تحليل حوادث ساختماني ،اصول و مباني ايمني برق و حريق ،اشنايي با انواع خطرات و حوادث مكانيكي ،عوامل زيان اور محيط كار و وسايل حفاظت فردي،تشريح و تدوين نمودند.
رمضاني هدف از برگزاري اين دوره را ارتقا فرهنگ ايمني عمومي در  محيط هاي كاري و فضاهاي صنعتي و همچنين كارگاههاي ساختماني بمنظور كاهش رخداد حوادث ناشي از كار برشمرد.
رمضاني توجه ب سلامت نيروي كار و صيانت از وي را از اهداف وزارت تعاون كارو باتبع ان اداره شهرستان دانسته و اظهار داشت مشابه اين دوره در سال ٩٥در محل اتاق بازرگاني يهمت اين اداره برگزار گرديد.رمضاني از كاشان بعنوان تنها شهرستان غير از مركز استان  ك در اين خصوص اقدام ب برگزاري دوره هاي ايمني مينمايدنامبرده و توان اداره شعرستان و وجود بستر لازم ب جهت تعدد واحدهاي اقتصادي و همراهي كارفرمايان در اين خصوص را ياداور گرديد.وي در خاتمه با ذكر شعار ؛محيط كار محيط ايمن. بيان داشت دستيابي و تلاش در اين خصوص فريضه اي است ك از بسياري از نابسامانيها در فضاي كسب و كار را برطرف مي سازد و رعايت اصل سه جانبه گرايي بمفهوم هماهنگي و همراهي كارگران و كارفرمايان و اداره تعاون كار رفاه اجتماعي لازمه تحقق اين شعار بلند است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید